Nghệ An: Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số 6 tháng cuối năm 2023

Thứ năm - 13/07/2023 18:00 415 0
Trong 6 tháng đầu năm, bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai chuyển đổi số trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội một cách đồng bộ, quyết liệt; đặc biệt là việc triển khai Đề án 06 nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước và phát triển KTXH, phục vụ người dân và doanh nghiệp, hướng đến một nền hành chính minh bạch, hiện đại và đã đạt được một số kết quả, cụ thể:
 
Một là, Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 27/5/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023 và những năm tiếp theo, trong đó xác định trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong triển khai thực hiện. UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06, xác định 18 nội dung nhiệm vụ cụ thể gắn với lộ trình thực hiện theo yêu cầu của Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 13/4/2023 về xây dựng thí điểm đơn vị kiểu mẫu về thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn Nghệ An, trong đó, lựa chọn 02 đơn vị cấp huyện (thị xã Hoàng Mai; thị xã Thái Hòa) và 06 đơn vị cấp phường (gồm: 05 phường thuộc thành phố Vinh; 01 phường thuộc thị xã Cửa Lò) để chỉ đạo điểm. Kế hoạch số 420/KH_UBND về việc bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho 37.000 cán bộ, công chức, viên chức và phổ cập kỹ năng số cho người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023 nhằm tạo sự đột phá trong công tác chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Hai là, UBND tỉnh đã quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng số; Các nền tảng số, phần mềm dùng chung của tỉnh đều được triển khai trên các nền tảng điện toán đám mây bảo đảm vận hành hiệu quả, an toàn thông tin; duy trì vận hành phần mềm Hệ thống phòng, chống mã độc tập trung của tỉnh đến 100% máy tính, máy chủ của các cơ quan nhà nước; triển khai xây dựng Trung tâm giám sát an toàn thông tin và an ninh mạng (SOC), vận hành trong năm 2023.

Ba là, UBND tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chuyển đổi số, Đề án 06 bằng nhiều hình thức trực quan để toàn thể người dân dễ tiếp cận và nắm vững mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng. Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính trong đó, nội dung Đề án 06 và chuyển đổi số là một trong những nội dung trọng tâm của bộ câu hỏi theo Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 17/3/2023, kết thúc cuộc thi đã có 1,4 triệu lượt người tham gia. Ngoài ra, để đẩy mạnh kích hoạt tài khoản định danh điện tử, sớm hoàn thành việc xây dựng công dân số trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh có Lời phát động “Toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử”. Từ các cách làm hay, sáng tạo, qua đó 06 tháng đầu năm 2023 một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đã kết quả cao, cụ thể: Tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến toàn tỉnh đạt mức trung bình 45% (tăng 39.4% so với 06 tháng đầu năm 2022); các dịch vụ công thiết yếu được tiếp nhận qua Cổng dịch vụ công đạt mức cao: 377.644/495.085 hồ sơ (đạt 76%) trong đó một số lĩnh vực đạt từ 95% đến 100% (nhóm lĩnh vực cư trú, thu tiền nộp phạt hành chính, đăng ký cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, cấp hộ chiếu, thủ tục làm con dấu thuộc ngành Công an; lĩnh vực điện lực; đăng ký dự thi tốt nghiệp...), nhóm lĩnh vực Tư pháp đạt 87% (đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn). Công an tỉnh đã cấp được 2.604.324 CCCD gắn chíp cho công dân đủ điều kiện (hoàn thành 100%); thu nhận tài khoản định danh điện tử được 1.630.390 tài khoản, đã kích hoạt được 1.252.613 tài khoản. Cơ bản hoàn thành việc làm sạch dữ liệu dân cư với các dữ liệu chuyên ngành (gồm: Dữ liệu ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Dữ liệu Bảo hiểm xã hội, Dữ liệu Tài nguyên và Môi trường, Dữ liệu Hội Nông dân, Người cao tuổi, Cựu chiến binh: 1.505.917 trường hợp). Cấp tài khoản an sinh cho 100.172 hộ nghèo, hộ cận nghèo có đủ điều kiện (đạt 100%). Ngoài ra, mở tài khoản và chi trả qua tài khoản cho các đối tượng người có công với cách mạng là 15.239 tài khoản với số tiền 8.443.000.000 đ (Tám tỷ bốn trăm bốn mươi ba triệu đồng). Làm sạch “dữ liệu” tiêm chủng đạt 96%; Dữ liệu BHXH, BHYT xác thực được với dữ liệu dân cư: 2.759.902, đạt tỷ lệ 95%. 
 
1
Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh chủ trì điểm cầu Hội nghị trực tuyến Chính phủ sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 ngày 12/7/2023.  

Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Công tác chuyển đổi số của tỉnh còn có nhiều hạn chế, bất cập như: Cơ sở hạ tầng mạng thông tin của các cơ quan, đơn vị còn yếu, chưa đồng bộ, đặc biệt tại các bộ phận giải quyết thủ tục hành chính; việc triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu, kết nối, chia sẻ, khai thác vẫn còn chậm, chưa phát huy hiệu quả; tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến toàn trình chưa đạt mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyêt 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ; vấn đề an toàn thông tin trên gian mạng vẫn tiềm ấn nhiều rủi ro...

Để tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số 06 tháng cuổi năm 2023, ngày 12/7/2023 UBND tỉnh đã có công văn số 5672/UBND-TH về tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số 6 tháng cuối năm 2023, trong đó ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưỏng các ban, ngành cấp tính, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trưong, nghiêm túc chí đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

+ Hoàn thành việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến quản lý dân cư theo yêu cầu của Chính phủ. Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính; kịp thời tham mưu công bổ và cập nhật, công khai các thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; đồng thời hoàn thành việc tái cấu trúc, quy trình nghiệp vụ các thủ tục hành chính thuộc thâm quyền giải quyết và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ có liên quan, hoàn thành trước ngày 30/8/2023.

+ Rà soát và đề xuất mức phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính theo hướng ưu đãi khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuộc ngành, lĩnh vực mình, gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/7/2023. Trên cơ sở đề xuất của các sở, ban, ngành, địa phương, Sở Tài chính chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo cơ chế ưu đãi nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

+ Đánh giá toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị để lựa chọn những dịch vụ công thiết thực, tần suất sử dụng cao gắn liền nhu cầu hàng ngày của người dân, doanh nghiệp, có đầy đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hoàn thành trước ngày 30/9/2023.

+ Tập trung chuyển đổi quy trình, thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công từ phương thức truyền thống sang môi trường điện tử; chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, xây dựng các biểu mẫu điện tử, phần mềm chuyên dụng, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu kho dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp không phải cung cấp lại các thông tin đã có, hoàn thành trước ngày 30/9/2023.

+ Rà soát nhu cầu theo kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức găn với yêu câu chuyển đối số bảo đảm chất lượng, hiệu quả, hoàn thành trước ngày 30/7/2023.

+ Chủ động rà soát, đánh giá tổng thể hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, an toàn, an ninh thông tin theo Công văn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0).

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

+ Chủ động theo dõi, rà soát, tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh kịp thời chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị, địa phương chậm triển khai các nhiệm vụ được giao về chuyển đổi số.

+ Trên cơ sở Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 3.0) được ban hành, chủ động tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nghệ An bảo đảm phù hợp và đồng bộ.

+ Bảo đảm chất lượng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã; làm việc với các doanh nghiệp viễn thông nhằm ổn định đường truyền Internet cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp.

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan triên khai có hiệu quả Ke hoạch số 420/KH-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh về bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, phổ cập kỹ năng số cho người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023.

3. Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh Nghệ An: Tổ chức rà soát, đánh giá, kiểm tra tình hình triển khai các dịch vụ công thiết yếu tại Đề án 06 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022.

4. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí nguồn vốn để thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số và Đề án 06 theo quy định hiện hành.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên. Định kỳ báo cáo két quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông).

Tác giả: Võ Trọng Phú

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây